مرکز علمی کاربردی ورزش و جوانان استان قزوین
وب سایت رسمی مرکز علمی کاربردی ورزش وجوانان استان قزوین
دو شنبه 23 اسفند 1395برچسب:, :: 13:25 ::  نويسنده : دانشگاه

آغاز ثبت نام پذیرش بدون آزمون دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی 

داوطلبان می تواننداز روز سه شنبه 95/12/24 لغایت 96/1/11با مراجعه به سایت سازمان سنجش وآموزش کشور(www.sanjesh.org) و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای پذیرش ،از رشته های تحصیلی دایر در مراکزآموزشی اطلاع حاصل کرده وثبت نام نمایند.

 

                            سربلندوپیروزباشید.

 

شنبه 23 بهمن 1395برچسب:, :: 13:53 ::  نويسنده : دانشگاه

 حضورپرشورمرکزعلمی کاربردی ورزش وجوانان قزوین درراهپیمایی یوم ا.. 22 بهمن 

 

دو شنبه 11 بهمن 1395برچسب:, :: 10:12 ::  نويسنده : دانشگاه

 

 دربازدید وزیر ورزش و جوانان باهیئت همراه مورخه 95/11/7 ازاستادیوم 15هزارنفری سردارآزادگان ابوترابی درراستای افتتاح دیوارسنگ نوردی ،مجیداحمدپوررئیس مرکزعلمی کاربردی ورزش و جوانان ضمن خیرمقدم درخصوص وضعیت مرکزازجمله رشته های تحصیلی ،تعداددانشجویان و...توضیحات لازم راارائه نمودند.

درپی برگزاری مسابقات بین المللی پله نوردی برج الماس در دبی فرض اله رستمی و محمدرضا شعبانی توانستند ازمرکزعلمی کاربردی ورزش وجوانان قزوین به مقام نایب قهرمانی این دوره ازمسابقات نائل شوند.

دو شنبه 13 دی 1395برچسب:, :: 10:2 ::  نويسنده : دانشگاه

 مهسا بزلو ازدانشجویان مرکز علمی کاربردی ورزش و جوانان قزوین توانست دراولین مسابقات قهرمانی دانشجویان سراسرکشورکه دراستان تهران برگزارگردید دررشته وشو فرم چیانگ وجی ین شو،مقام اول راکسب نموده و مدال طلا راازآن خودنماید.

چهار شنبه 17 آذر 1395برچسب:, :: 12:33 ::  نويسنده : دانشگاه

اولین همایش پیاده روی دانشجویی مراکزعلمی کاربردی استان قزوین بمناسبت روزدانشجوراس ساعت ده صبح مورخه 95/9/16باهماهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی به میزبانی مرکزعلمی کاربردی ورزش و جوانان  وباهمکاری هیئت محترم ورزشهای همگانی استان قزوین دراستادیوم 15هزارنفری سردارآزادگان ابوترابی برگزارگردید.این مراسم باحضوردکترآراسته ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین،رئیس مرکزآموزش علمی کاربردی ورزش وجوانان ،معاون ورزشی اداره کل ورزش وجوانان،رئیس ،نایب رئیس محترم هیئت ورزشهای همگانی استان،مسئول بسیج ورزشکاران شهرستان قزوین ،ریاست محترم مراکزعلمی کاربردی مهرام وهلال احمرو جمع کثیری ازدانشجویان مراکزعلمی کاربردی استان ضمن انجام چندین دورپیاده روی،انجام حرکات نرمشی -کششی وضربات روپایی نمایشی توسط رکورددارگینس آقای احمدحمدی  درپیست استادیوم این روز راگرامی داشتند.احمدپوررئیس مرکزعلمی کاربردی ورزش وجوانان ضمن خیرمقدم وتبریک روزدانشجوبه همه دانشجویان ،علم و ورزش رامکمل یکدیگردانست وانجام فعالیتهای ورزشی رادرکنارتحصیل برای دانشجویان اجتناب ناپذیرخواند.احمدپوربه نقش ورزش درایجادروحیه نشاط شادابی دردانشجویان تاکیدواظهارداشت انجام حرکات ورزشی نبایدمحدودبه روزدانشجوشود،بلکه دانشجویان بایدورزش راازالزامات زندگی دربرنامه کاری ودرکنارتحصیل خودقراردهند.ایشان درپایان به دانشجویان نویدداد که باحضوردکترآراسته ،سومین دوره المپیادورزشی دانشجویان مراکزعلمی کاربردی رادرایام ا.. دهه مبارک فجرباتعدادبیشتری ازرشته های ورزشی دربخش بانوان و آقایان پررنگتربرگزارخواهیم کردودرپایان ازعوامل اجرایی همایش بویژه هیئت ورزشهای همگانی تقدیروتشکربعمل آوردند.دکترآراسته رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان ضمن تبریک روزدانشجوبه دانشجویان به این موضوع اشاره داشتند که این مرکزازمراکزتاثیرگذاراستان است که بانهادینه کردن ورزش درجامعه کمک شایانی به تندرستی جوانان نموده وفرمودند ورزش جایگاه ویژه ای دردانشگاه جامع علمی کاربردی داردودراین زمینه همکاری لازم رابااین مرکزخواهیم داشت.وی ادامه داددانشجویان این مرکزدرکناراینکه علوم ورزشی رابصورت تئوریک وعملی یادمی گیرندمیتوانندآنهارادرعمل پیاده کنند.دکترنخستین نایب رئیس هیئت ورزشهای همگانی نیز،درخصوص فوایدورزش وروز16 آذربه  ایرادسخنرانی پرداختند.درپایان جوایزنفیسی ازجمله سه کمک هزینه سفربه مشهدمقدس ،پکیج محصولات غذایی مهرام ،البسه و لوازم ورزشی و....به قید قرعه ازطرف مدعوین به دانشجویان شرکت کننده  اهداگردید.

اولین همایش پیاده روی مراکزعلمی کاربردی دانشگاه جامع استان قزوین بمناسبت گرامیداشت روز دانشجو 

مکان: استادیوم سردارآزادگان

زمان:ساعت 10 صبح

 

 

پنج شنبه 4 آذر 1395برچسب:, :: 13:18 ::  نويسنده : دانشگاه

مرکزعلمی کاربردی ورزش وجوانان بمناسبت هفته بسیج اقدام به برگزاری همایشی درارتباط باآسیب های اجتماعی (شبکه های مجازی)باحضوردکترمشهدی(عضوهیئت علمی دانشگاه فرهنگیان )درسالن اجتماعات مرکزباحضوراحمدپوررئیس مرکز،مهرعلیان رئیس سازمان بسیج ورزشکاران شهرقزوین ،اساتیدودانشجویان برگزارنمود.درابتدااحمدپور،رئیس مرکزضمن خیرمقدم به مدعوین ومدرس دوره دقایقی درمورداهمیت شناسایی آسیبهای شبکه مجازی صحبت کردندودرادامه دکترمشهدی درارتباط باآسیب های اجتماعی درفضای مجازی سخنرانی ایرادکردند.

درپایان سوالاتی ازمتن سخنرانی مطرح شدوبه 3نفرازدانشجویان که پاسخ صحیح راگفتند جوایزی اهداگردید.درانتهاباپذیرایی ازدانشجویان واساتیددرساعت 11:30 جلسه به پایان رسید.

 

 بمناسبت فرارسیدن هفته ورزش وتربیت بدنی روزسه شنبه مورخه 95/7/27 سومین دوره مسابقات طناب کشی ویژه آقایان ودارت ویژه بانوان بین مراکزعلمی کاربردی استان قزوین باحضوردکتردانش کارآراسته ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی قزوین و دشتی مسئول محترم حراست دانشگاه جامع و جمعی ازاساتیدمرکز برگزارگردید.دراین مراسم مجیداحمدپور رئیس مرکزضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدا.. الحسین(ع) وخوشامدگویی به میهمانان درخصوص ترویج هرچه بیشترفرهنگ حسینی وعاشورایی درمیان دانشجویان به ویژه ورزشکاران که میتوانند تاثیربسزایی درجامعه داشته باشندسخن گفت.درادامه ایشان ضمن گرامیداشت هفته ورزش وتربیت بدنی به نقش مهم ورزش درسلامت جسم و روان تاکیدنمودند.

دراین مراسم باسخنرانی دکتردانش کارآراسته رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین که با حضورخودرنگ دیگری به مراسم بخشیده وموجبات دلگرمی ورزشکاران ومسئولین رافراهم آورده بودندادامه یافت .ایشان درسخنان خود به نقش اساسی ورزش درپیشگیری ازامراض وافزایش روحیه نشاط وشادابی تاکیدنموده واعلام کردند این مسابقات دربعد وسیعتری درایام ا.. دهه فجر بارشته های متعدد برگزارخواهدگردید.درپایان ازمرکزورزش وجوانان بخاطربرگزاری این مسابقات تقدیروتشکرکردند.

به گزارش حمزه کشاورزی مسئول برگزاری مسابقات دررشته طناب کشی 8تیم شرکت کننده ازمراکزعلمی کاربردی ورزش و جوانان -کاسپین-مهرام-سمبل شیمی-هلال احمر-بنیادشهید-خانه کارگروشهرداری به رقابت پرداختندکه درپایان مرکزعلمی کاربردی ورزش و جوانان،کاسپین وخانه کارگربه ترتیب به مقام اول تاسوم دست یافتند.همچنین دررشته دارت بانوان 17 شرکت کننده ازمراکزعلمی کاربردی ورزش و جوانان-مهرام-کاسپین-سمبل شیمی بنیادشهیدو خانه کارگرحضورداشتندکه درآخرخانمهافریبااسدی ازمرکز بنیادشهیدمقام اول،آزیتا خمسه ازسمبل شیمی مقام دوم وسپیده علیزاده ازمهرام مقام سوم راکسب نمودند.

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد

درباره وبلاگ


این وب سایت متعلق به مرکزعلمی کاربردی ورزش وجوانان استان قزوین میباشد.----رئیس دانشگاه جناب مجیداحمد پور
آخرین مطالب

پيوندها


تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان دانشگاه جامع علمی کاربردی ورزش و جوانان استان قزوین و آدرس vj.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان
نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت: